Welcome

Youth Travel Circle
227, Triq il-Merkanti,
Valletta VLT10
Malta

Tel: (+356) 21233893
Fax: (+356) 21240737
Email: info@ytc.org.mt

Il-Youth Travel Circle (YTC) hija ghaqda ghal zghazagh bejn is-sittax u t-tletin sena. Hija torganizza varjet√† kbira ta’ attivitajiet ghall-membri taghha. Apparti safar, il-YTC torganizza hafna attivitajiet f’Malta stess, specjalment fil-premises tal-Belt, kif ukoll fil-youth hostel li qieghed il-Buskett, u postijiet ohra madwar il-gzejjer.

Tistaw ssibu lista ta tours organizzati mill-YTC gewwa l-Facebook Page taghna. Link ohra ta interess hija l-Ghanja Fest.

Storja fil-Qosor
Il-YTC giet imwaqqfa fl-1967 bhala parti mill-Kummissjoni Emigranti tal-Knisja, bl-iskop li tilqa’ u tiehu hsieb zghazagh barranin li jigu hawn Malta. Biz-zmien il-YTC bdiet ukoll torganizza safar ghal zghazagh Maltin, u inghaqdu numru ta’ zghazagh li kienu jiehdu hsieb iz-zghazagh barranin li jigu f’pajjizna u jorganizzaw safar flimkien. Biz-zmien, is-safar beda jsir hafna izjed popolari, infethu numru ta’ agenziji tas-safar, u l-iskop originali tal-YTC ma baqghax daqshekk importanti.

Minnflok ghalqet, l-ghaqda ddecidiet li tinbidel u ssir ghaqda socjali. Maz-zmien l-ghaqda kompliet tizviluppa u tinbidel. Is-safar baqa’ ghaddej, u sejjer tajjeb, izda zdiedu tahdidiet, weekends, diskussjonijiet, sports, muzika, u diversi oqsma ohra ta’ attivitajiet.
Il-YTC titmexxa minn kumitat mahtur mill-membri minn fost l-istess membri. Hija m’hijiex ghaqda politika jew religjuza, ghalkemm jigu organizzati diversi attivitajiet b’tema religjuza specjalment fi zmien il-Milied u l-Ghid. Il-membri huma liberi li jattendu dawk l-attivitajiet li jixtiequ.